MR pregled mekih tkiva glave i vrata

Ciljani MR pregled orbita viskorezolutivnim sekvencama sa debljinom preseka od 0,5 do 3mm i mogućnošću multiplanarne postkontrastne studije u visokorezolutivnoj tehnici.

MR pregled paranazalnih šupljina.

MR pregled struktura baze lobanje (visokorezolutivni prikaz i detekcija suptilnih mekotkivnih lezija i evaluacija aktuelnog stanja - stepena raširenosti i propagacije procesa (’staging’).

MR pregled struktura usne duplje, podvilične regije i vrata (farinks, larinks, traheja, jednjak) sa prikazom regionalnog limfonodalnog statusa uz primenu visokorezolutivnih sekvenci.