MR pregled centralnog nervnog sistema

MR PREGLED ENDOKRANIJUMA – MOZGA, KRANIJALNIH NERAVA, ORBITA I HIPOFIZE, MR ANGIOGRAFIJA ARTERIJSKIH I VENSKIH SUDOVA GLAVE I VRATA

Savremenim protokolima uz primenu savremenih i tehnički najnaprednijih sekvenci.

Difuzioni imidžing- detekcija ishemijskih i traumatskih lezija u prvih nekoliko sati

FLAIR sekvenca omogućava detekciju:

  • diskretnih parenhimskih lezija
  • vizualizaciju subarahnoidne hemoragije
  • dijagnostiku multiple skleroze i dr

Viskorezolutivne tehnike pregleda hipofize (preseci debljine 0,7 mm i dinamska kontrastna studija).

Prikaz diskretnih anatomskih struktura: visokorezolutivni ’’submilimetarski’’ preseci (0,5 mm) omogućavaju prikaz suptilnih anatomskih struktura poput kranijalnih nerava, unutrašnjeg uha, kavernoznih sinusa i moždanog stabla.

Neinvazivna visokorezolutivna arterijska i venska angiografija krvnih sudova glave i vrata.

Studije likvorske cirkulacije (evaluacija hidrocefalusa).

MR PREGLED KIČMENOG STUBA

Specijalni kalemovi za torakalni i lumbalni segment kicme: prikaz diskalne i vertebralne patologije, kičmenog kanala i kičmene moždine.

Visokorezolutivne sekvence za prikaz i detekciju diskretnih lezija kičmene moždine.

MR mijelografija i MR radikulografija.

Difuzioni imidžing - prikaz mijelopatskih lezija nevidljivih standardnim MR pregledom.

Specijalni protokoli za detekciju infiltrativnih lezija kičmenog stuba u ranoj fazi.